Laatste nieuws:
Onze website is momenteel in onderhoud voor het laatste nieuws volg ons op Facebook. U kunt onze Facebook vinden op de website onder het kopje "links".
Te koop:
Naam:
Dior
Stokmaat:
172
Niveau:
L
Fotoalbum:

Bekijk het fotoalbum
 

Verkoop - Clabatsja


 
Geboren: 2007
Geslacht: merrie
Stokmaat: 168
Kleur: vos
Niveau: L
Afstamming: Carolus II x Indoctro x Purioso x Roemer
Fokrichting: springen
Prijscategorie:n.o.t.k.
Vergroot

Foto's


       
 

Video 

Contact


ALGEMENE VOORWAARDEN  VAN HOEFSMEDERIJ FRANK TOL ANNEX AFRICHTSSTAL

 
F. Tol, handelend onder de naam Hoefsmederij Frank Tol annex africhtingsstal gevestigd te Kaatsheuvel, Julianastraat 17A.
 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan:
 
1.1 Opdrachtnemer/Trainer/Africhter/ Hoefsmederij Frank Tol annex africhtingsstal:
Onder opdrachtnemer/trainer/Africhter/ Hoefsmederij Frank Tol annex africhtingsstal wordt verstaan degene die zich bedrijfsmatig bezig houdt met het stallen en/of beweiden en/of trainen en/of africhten, in de ruimste zin des woords, van paarden en pony's van derden, en/of degene die zich bedrijfsmatig bezig houdt met het verstrekken van rijonderricht aan derden, welke werkzaamheden ook aan bevoegdelijke derden uitgegeven kunnen worden.
Onder trainen wordt verstaan het verzorgen, africhten, berijden, klaarmaken voor deelname aan wedstrijden,keuringen, uitbrengen op wedstrijden, en het begeleiden van paarden en pony's van derden-opdrachtgevers, in de ruimste zin des woords.
 
1.2 Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven aan de opdrachtnemer als mede de eigenaar al dan niet de opdrachtgever om daartoe benoemde en aangewezen paard(en) en/ of pony('s) voor hem/haar te stallen,en/of te beweiden en/of te trainen, en/of degene, die de opdracht heeft gegeven aan de opdrachtnemer om hem of haar rij-onderricht te geven.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge en schriftelijke) overeenkomsten tot het in opdracht van opdrachtgevers verrichten van diensten door opdrachtnemer, als genoemd in artikel 1.1, zulks in de ruimste zin van het woord, tenzij door de opdrachtnemer van deze voorwaarden schriftelijk zal worden afgeweken. Opdrachtnemer legt bij iedere eerste overeenkomst met een opdrachtgever, haar algemene voorwaarden over. Tevens kan opdrachtgever deze algemene voorwaarden te allen tijde raadplegen op de website van opdrachtnemer onder Algemene Voorwaarden
 
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn voor opdrachtnemer slechts bindend voor zover deze door haar schriftelijk worden aanvaard.
 
2.3 Bij een onverhoopte samenloop van de onderhavige voorwaarden en voorwaarden van de opdrachtgever zullen de eerste te allen tijde prevaleren.

 
Artikel 3. Opdrachtaanvaarding

 
3.1 Opdrachtnemer kan overeenkomsten met opdrachtgever zowel mondeling als
schriftelijk aangaan. Indien opdrachtnemer dit wenst, wordt een overeenkomst  schriftelijk aangegaan. De schriftelijke overeenkomst komt tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door opdrachtnemer en opdrachtgever.
 
3.2 De opdrachtnemer verbindt zich alle vereiste en opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen te zullen uitvoeren. De opdrachtnemer verbindt zich derhalve pertinent niet tot een bepaald resultaat. Hij of zij aanvaardt dan ook generlei aansprakelijkheid betreffende zijn of haar werkzaamheden, tenzij en voor zover dit schriftelijk en uitdrukkelijk mocht zijn gegarandeerd.
 
3.3 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd indien sprake is van aanwezigheid van gebreken, en/of stalondeugden, en/of gedragsafwijkingen bij de paard(en) en/of pony(’s) van opdrachtgever, zonder voorafgaande mededeling aan de opdrachtgever, deskundige hulp zoals van een dierenarts of hoefsmid in te schakelen, welke kosten voor rekening van de opdrachtgever zullen komen.
 
3.4 De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor diefstal van paarden/pony’s en van andere eigendommen van de opdrachtgever.

 
Artikel 4. Tarieven

 
4.1 Alle in opdrachtbevestigingen van opdrachtnemer en in deze voorwaarden vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W., tenzij anders mocht zijn vermeld.
 
4.2 Indien zich na de opdrachtbevestiging voor opdrachtnemer kostprijsverhogende factoren voordoen, heeft de opdrachtnemer het recht om deze kostprijsstijgingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
 
4.3 Alle kosten die opdrachtnemer maakt, verband houdende met vereiste veterinaire behandeling en behandelingen door de hoefsmid van de paard(en) en/of pony('s) van opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever.
 
4.4 Alle kosten die opdrachtnemer maakt, verband houdende met deelname van paard(en) en pony('s) van opdrachtgever aan concoursen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 
Artikel 5. Wijzigingen in de opdracht

 
5.1 Indien voor opdrachtnemer bijkomende kosten optreden, als gevolg van wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden, hetzij door een opdracht van de opdrachtgever, hetzij doordat de aan de opdrachtnemer door opdrachtgever of derden verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de feitelijke situatie, heeft de opdrachtnemer het recht deze bijkomende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 
5.2 De opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd de door de opdrachtgever verlangde wijzigingen in de opdracht niet te aanvaarden.

 
Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

 
6.1 Het vervoer door opdrachtnemer van de paard(en) en/of pony('s) van opdrachtgever vanaf en naar het stallencomplex van opdrachtnemer – voor welk doel dan ook – is voor risico van de opdrachtgever met uitzondering van het risico dat zich voltrekt  door – mits aangetoond door opdrachtgever - opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 
6.2 De opdrachtgever is verplicht tijdig en juist, bij of voor het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtnemer afschriften te verstrekken van aanwezige recente keuringsrapporten van het paard/de pony dat onderwerp is van de overeenkomst.
 
6.3 De opdrachtgever is verplicht, tijdig en juist, voor het sluiten van de overeenkomst, opdrachtnemer afdoende en schriftelijk te informeren betreffende alle omstandigheden welke van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, zoals er kunnen zijn stalondeugden en gedragsafwijkingen, gebreken, allergieën, afwijkende fourage, medicijngebruik e.d. Bij gebreke van zodanige tijdige, volledige mededeling vervalt iedere eventuele door de opdrachtnemer gegeven garantie, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de gevolgen van zijn/haar verzuim.
 
6.4 De opdrachtgever draagt zorg voor, en is verplicht een W.A. (wettelijke aansprakelijkheid)verzekering af te sluiten ter zake de paarden en/of pony's die onderwerp zijn van de overeenkomst, waarin de schade die het paard en/of pony aan de opdrachtnemer, zijn bedrijf, zijn personeel en derden toebrengt adequaat is verzekerd. Voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst overlegt opdrachtgever – tot bewijs van voormelde adequate verzekering - een afschrift van de WA-verzekeringspolis aan opdrachtnemer. Indien opdrachtgever verzuimt voormeld afschrift te overleggen of indien de polis geen adequate verzekering omvat, heeft opdrachtgever te allen tijde het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 
6.5 Opdrachtgever en allen die zich zijnentwege op, in, of in de onmiddellijke nabijheid bevinden van het stallencomplex zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen welke van de zijde van de opdrachtnemer dan wel door medewerkers of bevoegde hulppersonen worden verstrekt.
 
6.6 De opdrachtgever zal bij het uitvoeren der overeengekomen werkzaamheden op zijn
c.q. haar kosten alle hulp verlenen, die redelijkerwijs door de opdrachtnemer kan worden geëist. In het bijzonder zal de opdrachtgever de opdrachtnemer juist en tijdig informeren over de gezondheidstoestand van het paard en/of pony, alsmede indien zich dusdanige wijzigingen hebben plaatsgevonden waarover de opdrachtnemer moet worden geïnformeerd om naar beste kunnen zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 
6.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die opdrachtnemer lijdt door opdrachtgever, diens paard of pony, waaronder schade aan de persoon van de opdrachtnemer, aan hulppersonen van opdrachtnemer, aan derden, aan andere paarden, aan goederen van opdrachtgever zoals bijvoorbeeld de inrichting van de stal, de op het stallencomplex aanwezige faciliteiten et cetera tenzij de schade het gevolg is van door opdrachtgever aangetoonde opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 
6.8 De opdrachtgever zal kennis nemen van en zich houden aan de geldende stalregels.
 
6.9 De opdrachtgever is gehouden kosten verbonden aan veterinaire behandeling medicamenten, hoefsmid, keuringen, verzekering, afwijkende fourage en transport te voldoen en voor zijn rekening te nemen.
 

Artikel 7. Tijdstip en duur van de werkzaamheden

 
7.1 De opdrachtnemer heeft het recht zijn werkzaamheden op te schorten – dus het aanvangs- en beeindigingstijdstip van zijn werkzaamheden uit te stellen -  indien de opdrachtgever te laat is met de voldoening aan enige reeds uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 
7.2 In het bijzonder is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op een ander tijdstip te doen plaatsvinden, dan wel de duur dezer uit te breiden, indien opdrachtgever de opdrachtnemer verzocht heeft wijzigingen in de werkzaamheden door te voeren.
 
7.3 Indien de duur der werkzaamheden en de omvang van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer worden uitgebreid ten gevolge van een voor risico van de opdrachtgever komende omstandigheid, geeft zulks de opdrachtnemer het recht een aan de uitloop zijner werkzaamheden overeenkomstige vergoeding in uurlonen, alsmede materiaalkosten en overige kosten te vermeerderen met BTW aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 
Artikel 8. Aansprakelijkheid

 
8.1 De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade ontstaan door of tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, diens werknemers en/of hulppersonen, hetgeen door de opdrachtgever zal moeten worden aangetoond.
 
8.2 Evenmin is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade (welke ook) bij de uitvoering van de werkzaamheden veroorzaakt door fouten of verzuim van derden, niet zijnde werknemers of hulppersonen van opdrachtnemer.

 
Artikel 9. Betalingscondities

 
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt betaling plaats ten kantore van de opdrachtnemer of door overschrijving op het door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer dat – behoudens schriftelijk bericht van wijziging – als volgt luidt: NL44RABO0315589345 BIC RABONL2U t.n.v. Hoefsmederij Frank Tol annex africhtingsstal.
 
9.2 Betaling van de facturen van opdrachtnemer dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na datum factuur.
 
9.3 Bij overschrijding van deze termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige sommatie en/of ingebrekestelling vereist is en zal het factuurbedrag worden verhoogd met een wettelijke rente van 2% (voor niet handeltransacties) of (8% voor handelstransacties). Alsdan zijn tevens de door opdrachtnemer te maken gerechtelijke en /of buitengerechtelijke als mede incassokosten en andere kosten voor rekening van opdrachtgever.
 
9.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling aan opdrachtnemer te doen door een beroep op verrekening met een werkelijk bestaande of met een vermeende tegenvordering uit welke oorzaak ook. Een eventuele toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer geeft de opdrachtgever dus niet het recht de overeengekomen betaling te weigeren. Wanneer tussen de partijen betaling van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag in termijnen is overeengekomen en de  opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een opeisbare termijn, wordt het volledige door opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel opeisbaar en wordt de opdrachtnemer gerechtigd om alle werkzaamheden op te schorten totdat – naar keuze van opdrachtnemer – hetzij het volledig verschuldigde bedrag hetzij de vervallen termijn is voldaan en wordt opdrachtnemer bovendien gerechtigd om op kosten van de opdrachtgever het paard en/of pony retour te zenden aan de opdrachtgever.
 
9.5 Opdrachtnemer is steeds, derhalve zowel vóór, tijdens of na de dienstverlening, gerechtigd van opdrachtgever te eisen, dat hij op voor haar genoegzame wijze zekerheid verstrekt op door haar aan te geven wijze voor de juiste nakoming van het totaal van zijn jegens haar bestaande al dan niet opeisbare betalingsverplichtingen. Zolang een dergelijke zekerheid na een daartoe harerzijds gedaan verzoek niet is gesteld, kan opdrachtnemer haar verplichtingen opschorten en -indien opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaningen harerzijds in gebreke blijft- de overeenkomst ontbinden met de gevolgen als bedoel in artikel 11.
9.6 Indien de opdrachtgever de termijn waarbinnen een betaling had moeten geschieden heeft overschreden, hij in staat van faillissement geraakt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt, dan wel onder curatele is geraakt of zich andere omstandigheden voordoen die de verwachting wettigen dat hij niet aan zijn al dan niet toekomstige betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft opdrachtnemer het recht de met hem gesloten overeenkomst(en) dan wel gedeelten daarvan te ontbinden met de gevolgen als bedoeld in artikel 11. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door opdrachtnemer worden gemaakt in verband met de niet-nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen dan wel in verband met de ontbinding zijn voor zijn rekening.
 

Artikel 10. Incasso

 
Bij wanbetaling, dat is het in gebreke blijven van tijdige betaling, kan opdrachtnemer de incasso van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, die met deze incasso gepaard zullen gaan, komen voor rekening van opdrachtgever.

 
Artikel 11. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 
11.1 De opdrachtgever en opdrachtnemer hebben het recht tot opzegging van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, tegen het einde van iedere kalendermaand, door een schriftelijke mededeling daartoe, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand, tenzij de opzegging geschiedt tegen een eerdere datum na overleg met en schriftelijke instemming van de opdrachtnemer.
 
11.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden met toestemming van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever evenwel te allen tijde gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, alsmede overige uit de betreffende ontbinding voortvloeiende schade.
 
11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst van opdracht te beëindigen door ontbinding indien de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtnemer en opdrachtgever daarmee - na een schriftelijke ingebrekestelling door opdrachtnemer met daarin een redelijke termijn - nog altijd in verzuim is. Alsdan is opdrachtnemer tevens gerechtigd eerdere en andere met deze opdrachtgever aangegane overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, ongeacht of deze, geheel of gedeeltelijk, zijn uitgevoerd. Eventueel door de opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen voor diensten waarvoor opdrachtnemer geen tegenprestatie meer heeft geleverd zullen dan door opdrachtnemer worden terugbetaald, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer op vergoeding van schade.
 
11.5 Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden of opgezegd, is de opdrachtgever verplicht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling tot ontbinding het paard/de paarden terug te nemen, tenzij er voor de toekomst nieuwe afspraken gemaakt worden, waardoor het paard op het terrein van opdrachtnemer
kan blijven staan.
 
11.6 Indien de opdrachtgever het paard/de paarden niet binnen 3 werkdagen terugneemt, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle kosten – waaronder mede te verstaan de reguliere aan opdrachtnemer verschuldigde vergoeding voor het verblijf van de paarden bij opdrachtnemer - die opdrachtnemer hierdoor moet maken, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover tot aan de dag der betaling, zonder nadere ingebrekestelling.

 
Artikel 12. Overmacht

 
12.1 Onder overmacht van de zijde van opdrachtnemer wordt in de Algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar, welke nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of van dienst leveranciers.
 
12.2 Indien zich van de zijde van opdrachtnemer een geval van overmacht van blijvende aard voordoet is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder enige verplichting jegens opdrachtgever tot schadevergoeding, de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 
12.3 Indien zich van de zijde van opdrachtnemer een geval van overmacht van tijdelijke aard voordoet is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, en de paarden/het paard terug te geven aan de opdrachtgever, met dien verstande dat hij verplicht is binnen 6 maanden nadat de overmacht zich heeft voorgedaan hetzij de uitvoering der overeenkomst te hervatten hetzij de overeenkomst alsnog schriftelijk op te zeggen.

 
Artikel 13. Retentierecht
 

Opdrachtnemer heeft het recht het paard/de paarden en/of andere goederen die zij namens of voor rekening van de opdrachtgever in haar bezit heeft onder zich te houden en de nakoming van de verplichting tot afgifte op te schorten, totdat al haar openstaande vorderingen op opdrachtgever zijn voldaan. Dit  retentierecht heeft opdrachtnemer ook indien de opdrachtgever in staat van faillissement of van surseance van betaling verkeert.

Artikel 14.

 
Onverminderde de voorgaande bepalingen is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen dan wel de uitvoering hiervan met onmiddellijke ingang op te schorten, indien de opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen, op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd dan wel opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement treedt, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding. Alle hiermede te maken kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 

Artikel 15. Geschillen/Jurisdictie/Forumkeuze/rechtskeuze

 
15.1 De overeenkomst met opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
 
15.2 Ter zake alle geschillen, voortkomende uit of verband houdende met overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is de rechtbank Breda bevoegd.